Privacy Policy

Aixam Bakker Sibculo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Aixam Bakker Sibculo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • De verwerking van uw gegevens beperkt houden, enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden zullen verwerkt worden.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Aixam Bakker Sibculo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Aixam Bakker Sibculo
Kloosterstraat 11
7693TA Sibculo
0523-241368
info@vakgaragebakker-sibculo.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Aixam Bakker Sibculo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het doen van aanbiedingen van onze producten en diensten (offertes / mailingen / nieuwsbrief)
 • Facturering / administratie
 • Het registreren van vervangend vervoer
 • Het registreren van een proefrit
 • Registreren reparatie en/of onderhoud

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Voertuiggegevens
 • IBAN-nummer
 • Kopie Rijbewijs/legitimatie (volgens wettelijke richtlijn / alleen indien nodig )

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan Aixam Bakker Sibculo verstrekt, kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maakt Aixam Bakker Sibculo gebruik van derden voor:

 • Pechhulp,
 • Financiering,
 • Verzekering
 • Schadeafhandeling
 • Verzorgen van direct mailing
 • Verzorgen nieuwsbrief
 • WESP

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen bewerkers- of verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Aixam Bakker Sibculo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:
– Stappenplan AVG doorlopen
– Verwerkers- of bewerkersovereenkomsten met derden

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben (tenzij dit om wettelijke redenen niet mogelijk is bijvoorbeeld belastingcontrole). Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dat natuurlijk vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Aixam Bakker en ontvang tips en nieuws.